UN Environment / Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije / FEA / FAO

UN Environment / Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije / FEA / FAO

UN ENVIRONMENT (Program Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine)

Vodeća svetska organizacija za životnu sredinu koja postavlja globalni program zaštite životne sredine i promoviše sprovođenje ekološke dimenzije održivog razvoja u okviru sistema Ujedinjenih nacija. Misija UN Environment je da pruži vođstvo i podstakne partnerstvo u očuvanju životne sredine inspirisanjem, informisanjem i omogućavanjem narodima i ljudima da poboljšaju kvalitet života bez ugrožavanja budućih generacija. 

http://www.unenvironment.org/

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Kao organ u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na:

• Razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine, registar zagađujućih materija i dr.);

• Sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina

• Upravljanje Nacionalnom laboratorijom

• Prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine;

• Razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu;

• Vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine;

• Saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu (EEA) i evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

http://www.unenvironment.org/

FEA (Forestry and Environmental Action)

FEA je regionalna nevladina mreža čiji cilj je poboljšanje stanja životne sredine i šuma na teritoriji Balkana i Jugoistočne Evrope. Naša misija je pomoć izgradnji društava da održivo upotrebljavaju prirodne resure. Mi verujemo da se dugoročni uspeh razvojnih aktivnosti u velikoj meri povećava uključivanjem lokalnih zajednica i ostalih interesnih grupa u formulisanje i realizaciju projekata. FEA razvija snažne interne kapacitete za podsticanje konsultacija sa interesnim grupama. Mi u FEA-i verujemo da ljudi okupljeni oko zajedničkog cilja, koji prilaze jedni drugima sa dobrim nameramai koji veruju u najveću snagu čovečanstva - sposobnost ljudskih bića da stvaraju i menjaju svoju okolinu na osnovu ideja, mašte i strasti - su vodeća sila u sadašnjosti koja omogućava trajne promene ka stvaranju budućnosti kakvu zamišljamo kako za sebe kao individue,tako i za članove naših društava.fea je do sada realizovala brojne projekte u regionu koji obuhvataju oblast održivog korišćenja zemljišta, upravljanje vodama i otpadom, kao i radionice za mlade koje se odnose na sticanje neformalnog obrazovanja u oblasti liderstva i preduzetništa.

www.feasee.org

FAO (Program UN za hranu i poljoprivredu)

FAO je organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja vodi međunarodne napore da pobedi glad. Cilj FAO je da postigne sigurnost hrane za sve i osigura da ljudi imaju redovan pristup dovoljnoj visoko kvalitetnoj hrani i da vode aktivan, zdrav život. Sa preko 194 država članica, FAO radi u preko 130 zemalja širom sveta. Partnerstvo između Srbije i FAO započeto je 2001. godine. Pomoć FAO u Srbiji odnosi se na dve prioritetne oblasti: ekonomski rast, razvoj i zapošljavanje; životna sredina i klimatske promene.

http://www.fao.org/