Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Nastava fizičke hemije u našoj zemlji počela je 1903. godine na Velikoj školi u Beogradu. Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, kao samostalna visokoškolska i naučna ustanova, je formiran 1990. godine. Delatnosti Fakulteta danas su visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, a usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Na Fakultetu se izučavaju uže oblasti fizičke hemije: spektrohemija, elektrohemija, nuklearna hemija i radiohemija, hemijska kinetika, hemijska termodinamika, kvantna hemija, biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa, fizička hemija materijala i fizička hemija u kontroli i zaštiti životne sredine. Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim  oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Čak četvrtina od ukupnog  broja diplomiranih fizikohemičara stekla je diplomu doktora nauka. Zbog svoje interdisciplinarnosti  studije fizičke hemije  su  namenjene radoznalim i ambicioznim jer pružaju znanje koje omogućava razumevanje sveta koji nas okružuje.

http://www.ffh.bg.ac.rs